Informácie o spracovaní osobných údajov


Týmto potvrdzujem, že spoločnosť:

REVITALSTAV s.r.o., IČ: 28282744
so sídlom Bulharská 9 796 01 Prostějov
Zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C 58477
(ďalej aj ako "správca")

spracúva moje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, a to za účelom kontaktovania mojej osoby a následných služieb Správcu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "GDPR").

Zároveň beriem na vedomie, že do nadobudnutia účinnosti GDPR (t. j. do 25. mája 2018) sa údaje poskytujú v režime zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý/á a súhlasím s tým, že Prevádzkovateľ môže mnou poskytnuté osobné údaje (vo vyššie uvedenom rozsahu) poskytnúť ďalším sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú osobné údaje pre Prevádzkovateľa a poskytujú záruky primeraného a riadneho spracúvania osobných údajov, ako aj primeranej ochrany osobných údajov vrátane ochrany prostredníctvom vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom a následne po dobu nevyhnutnej archivácie v súlade s platnými právnymi predpismi Českej republiky.

Ďalej vyhlasujem, že som si vedomý svojho práva na informácie o spracúvaní mojich osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracúvaných osobných údajov, účele, spôsobe a čase spracúvania a možných príjemcoch osobných údajov), práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), práva podať sťažnosť dozornému orgánu. Beriem na vedomie, že od 25. mája 2018 mám tiež právo na prenosnosť svojich osobných údajov k novému prevádzkovateľovi a právo na obmedzenie spracovania.

Zároveň vyhlasujem, že mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, poskytol som ich slobodne, vedome a dobrovoľne a som si vedomý, že ich poskytnutie je nevyhnutné na realizáciu vyššie uvedenej služby.